Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1-24 จบ พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1-24 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Chobits หรืออีกชื่อคือ ดิจิตอลเลดี้ จากสตูดิโอ Madhouse กล่าวถึง คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์เป็นคน ได้อย่างลงตัว
โชบิทส์ดำเนินเรื่องด้วยพล๊อตที่ต้องการเสนอเรื่องราวความรักของคนกับเทคโนโลยีและ
“เล่น” กับความกลัวเทคโนโลยีของมนุษย์

[post-views]
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1 พากษ์ไทย

24:21 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2 พากษ์ไทย

21:01 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3 พากษ์ไทย

24:36 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4 พากษ์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5 พากษ์ไทย

20:37 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6 พากษ์ไทย

20:45 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7 พากษ์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8 พากษ์ไทย

20:43 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

20:43 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

20:39 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

20:27 Watch this video
Chobits

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

20:27 Watch this video